Skriv ert äktenskapsförord online med hjälp av en jurist

Ni svarar på ett antal frågor online här på webbplatsen. Därefter upprättar en jurist ett utkast till ert äktenskapsförord och skickar det till er per e-post senast inom 24 timmar. Ni går igenom utkastet och diskuterar med juristen vilka ändringar som ni vill göra. Därefter upprättar och översänder juristen en slutlig version av äktenskapsförordet jämte registreringshandlingar till er.

795 kr

Så här fungerar det

7
l

1. Ni besvarar ett antal frågor online här på vår webbplats

2. En jurist upprättar ett utkast till ert äktenskapsförord

3. ni går igenom utkastet tillsammans med juristen

4. en Slutlig version av äktenskapsförordet skickas till er

Skriv ert äktenskapsförord redan idag

För dig som vill veta mer om äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är en särskild form av avtal mellan två personer som redan är gifta, eller två personer som avser att gifta sig. I ett äktenskapsförord är det möjligt för makarna, eller de blivande makarna, att komma överens om vilken egendom som ska vara giftorättsgods respektive enskild egendom. Om egendom är giftorättsgods eller enskild egendom har betydelse vid en eventuell bodelning mellan makarna. En bodelning ska göras om makarna skiljer sig eller någon av dem avlider. Vid en bodelning är utgångspunkten att den egendom som är giftorättsgods ska delas lika mellan makarna, eller den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo. Den egendom som är enskild egendom ingår inte i bodelningen.

Det har blivit allt vanligare att man upprättar äktenskapsförord. Enligt Statistiska Centralbyrån har antalet registreringar av äktenskapsförord ökat med drygt 30 procent under de senaste åren. Det finns ett antal förklaringar till att allt fler par väljer att skriva äktenskapsförord. En av förklaringarna till detta är att det numera är betydligt enklare att upprätta äktenskapsförord. Tidigare var man tvungen att anlita, boka tid och besöka en advokat eller någon annan jurist för att kunna skriva ett äktenskapsförord. Idag är det möjligt att, tryggt och säkert, skriva sitt äktenskapsförord online på mindre än tio minuter. En annan förklaring är att framförallt personer ur den yngre generationen verkar vara mer angelägna om att reglera sina ekonomiska mellanhavanden innan de gifter sig.
Två makar som ska upprätta ett äktenskapsförord

Vem som kan skriva ett äktenskapsförord online

Två personer som avser att gifta sig kan skriva ett äktenskapsförord innan de gifter sig. Skriver de blivande makarna sitt äktenskapsförord innan de gifter sig, och registrerar äktenskapsförordet senast inom en månad från den dag som de gifte sig, blir äktenskapsförordet gällande den dag som de gifter sig. Skriver de blivande makarna sitt äktenskapsförord innan de gifter sig, men registrerar äktenskapsförordet senare än en månad efter det att de gifter sig, blir äktenskapsförordet gällande den dag som det registreras.

Ett äktenskapsförord kan även ingås mellan två makar som redan är gifta. Det är vanligt att detta sker när makarna varit gifta en längre tid och vill klargöra vem som ska ha vad vid en eventuell bodelning. Det förekommer även att makarna redan har ett äktenskapsförord där egendom görs till enskild egendom. När makarna har varit gifta en längre tid kommer de i ett nytt äktenskapsförord överens om att annulera det tidigare äktenskapsförordet. 

Vanligt med felaktiga och ogiltiga äktenskapsförord

Det är en vanlig uppfattning att äktenskapsförord är ett “enkelt” avtal vilket vem som helst kan upprätta på egen hand. Detta är emellertid helt felaktigt. Ett äktenskapsförord är ett komplicerat avtal och det är viktigt att ha mycket goda juridiska kunskaper i familjerätt när man ska skriva ett äktenskapsförord.

Tyvärr är det alltför många som upprättar äktenskapsförord utan att ha tillräckliga kunskaper. Detta har lett till att många av de äktenskapsförord som registreras är helt eller delvis ogiltiga. Enligt en undersökning som gjordes i anslutning till ett examensarbete för ett antal år sedan, gjorde författaren uppskattningen att mer än en tredjedel av samtliga registrerade äktenskapsförord i det aktuella området var helt eller delvis ogiltiga.

Skatteverket gör inte någon som helst kontroll av äktenskapsförordet i samband med registreringen. Det enda skatteverket gör är i princip att kontrollera att ansökningsavgiften är betald för att därefter ta en kopia av äktenskapsförordet och föra in äktenskapsförordet i Äktenskapsregistret. Att Skatteverket har registrerat ett äktenskapsförord innebär därför inte att äktenskapsförordet är giltigt.

Ofta består felaktigheterna av att man i äktenskapsförordet hanterar vissa tillgångar, som till exempel bankkonton, på ett felaktigt sätt. Det är möjligt att under vissa särskilda förutsättningar göra bankkonton till enskild egendom – men det måste göras på rätt sätt. Utformas bestämmelsen inte på ett korrekt sätt kommer bankkontot att fortsätta vara giftorättsgods och därmed ingå i en framtida bodelning.

En annan vanlig felaktighet är att man i äktenskapsförordet skriver in bestämmelser som inte är gällande i ett äktenskapsförord. Till exempel anger man vad som ska ske med egendomen när någon av makarna avlider – en sådan bestämmelse är inte möjlig att skriva in i ett äktenskapsförord. Vad som ska ske med kvarlåtenskapen när någon avlider kan endast regleras genom ett testamente och är därför inte möjligt att reglera i ett äktenskapsförord. Ofta är det en god idé att skriva ett testamente samtidigt som man skriver ett äktenskapsförord. På så sätt reglerar man de flesta situationer vilka kan uppkomma under äktenskapet.

Situationer där det är vanligt med äktenskapsförord

En vanlig situation där makar väljer att skriva ett äktenskapsförord online är när det är stor skillnad på värdet av makarnas tillgångar. I en sådan situation kommer de blivande makarna ofta överens om att i vart fall viss egendom som tillhör den make med mest tillgångar ska vara enskild egendom.

En annan situation som förekommer är att en av de blivande makarna har en fritidsfastighet som hen har ärvt från sina föräldrar. Har maken inte ärvt egendomen som enskild egendom från föräldrarna är det vanligt att de blivande makarna skriver ett äktenskapsförord där de kommer överens om att fritidsfastigheten ska vara enskild egendom. Vid en eventuell skilsmässa kommer makarna att dela på all egendom, förutom fritidsfastigheten vilken inte ingår i bodelningen.

Kvinna som gjort bodelning med äktenskapsförord efter en skilsmässa
Det har blivit allt vanligare att blivande makar skriver äktenskapsförord där de kommer överens om att all deras egendom ska vara enskild egendom. Detta gäller såväl den egendom som de tar med sig in i äktenskapet som den egendom som de förvärvar under äktenskapet. Görs all egendom till enskild egendom behöver makarna inte ens göra en bodelning om de skulle skilja sig. Istället tar vardera maken sin respektive egendom med ur förhållandet utan att någon uppdelning behöver ske.

läsvärt om äktenskapsförord

Kan man ingå ett muntligt äktenskapsförord?

Kan man ingå ett muntligt äktenskapsförord?

Fråga: Vi har varit gifta i snart åtta år men nu närmar sig skilsmässan. Jag äger ett aktiebolag och en sommarstuga som jag ärvt från min pappa. Min make har tidigare sagt att jag får behålla dessa om vi skulle skilja oss men att vi ska dela på resten och han har även...

Ändring av äktenskapsförord

Ändring av äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord behöver inte vara för evigt. Har ni tidigare skrivit ett äktenskapsförord och ni vill ändra er överenskommelse är detta möjligt. Det är till exempel inte ovanligt att makar, som har skrivit ett äktenskapsförord där de kommit överens om att all...

Göra företag till enskild egendom i äktenskapsförord

Göra företag till enskild egendom i äktenskapsförord

Det är vanligt att en make som är företagare tror att det företag som hen äger och driver inte ingår i en bodelning vid en skilsmässa – maken har ju byggt upp företaget helt och hållet på egen hand utan någon som helst hjälp från den andra maken. Detta har emellertid...

5 skäl att skriva äktenskapsförord

5 skäl att skriva äktenskapsförord

Först kommer kärleken. Sedan kommer äktenskapet. Och någonstans där emellan bör ofta ett äktenskapsförord se dagens ljus. Statistiken talar sitt tydliga språk. Ungefär hälften av alla äktenskap slutar med en skilsmässa. Och i många av dessa skilsmässor ångrar en av...

Giftorättsgods och enskild egendom

Giftorättsgods och enskild egendom

Giftorättsgods och enskild egendom är två grundläggande begrepp inom äktenskapsrätten. Dessa två begrepp avgör hur makar i ett äktenskap ska fördela sin egendom i samband med en bodelning vilket kan bli aktuellt om makarna skiljer sig eller någon av dem avlider. I det...

Vad är ett äktenskapsförord?

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet kommer makarna överens om vilken egendom i äktenskapet som ska vara giftorättsgods respektive enskild egendom. Förklaringen är sannolikt inte till särskilt stor hjälp om du...

Vad kostar ett äktenskapsförord?

Vad kostar ett äktenskapsförord?

Att skriva ett äktenskapsförord behöver inte kosta något. Det kan således vara helt gratis. I vart fall om du har juridiska kunskaper och är beredd att själv göra arbetet. Avgörande för hur mycket äktenskapsförordet kommer att kosta beror såväl på dina juridiska...

Bevittning: Att ett juridiskt dokument bevittnas innebär vanligtvis att en eller flera personer bevittnar namnteckningen eller namnteckningarna på dokumentet. Detta gäller till exempel för ett testamente som måste vara bevittnat för att vara gällande. Tidigare var det ett krav att äktenskapsförord skulle bevittnas för att vara gällande. Detta krav finns inte längre och ett äktenskapsförord behöver inte längre bevittnas för att vara giltigt. Vill makarna, eller de blivande makarna, att äktenskapsförordet ska bevittnas finns det dock inte något som förhindrar detta.

Bodelning: När ett äktenskap upphör är huvudregeln att en bodelning måste göras. Vid en bodelning med anledning av en skilsmässa görs bodelningen mellan makarna. Sker bodelningen på grund av att en makarna avlidit görs bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo.

Enskild egendom: Den egendom som makarna äger kan delas upp i giftorättsgods och enskild egendom. Vid en bodelning mellan makarna ingår endast den egendom som utgör giftorättsgods. Den enskilda egendomen ingår inte.

Giftorättsgods: Utgångspunkten i ett äktenskap är att all egendom är giftorättsgods. Att egendom är giftorättsgods innebär att egendomen ska ingå och delas mellan makarna vid en bodelning.

Registrering: Ett äktenskapsförord måste registreras för att vara gällande. Det är således inte tillräckligt att endast skriva ett äktenskapsförord för att det ska vara gällande. Ett äktenskapsförord som inte har registrerats har inte någon verkan. Registrering av äktenskapsförord görs hos Skatteverket som hanterar det s k Äktenskapsregistret.

Äktenskapsbalken: Äktenskapsbalken är en lag från 1987 vilken reglerar det mesta som avser äktenskap. Bl a finns det regler om hur man ingår äktenskap, hur ett äktenskap upphör men även regler avseende äktenskapsförord. Reglerna avseende äktenskapsförord finns framförallt i 7 kap 3§ äktenskapsbalken.

Registreringsavgift: I samband med registreringen av ett äktenskapsförord måste man även betala en registreringsavgift. Denna uppgår till 275 kronor och betalas till Skatteverket.

Äktenskapsförord: Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan två makar, eller blivande makar, där de kommer överens om vilken egendom som ska vara giftorättsgods eller enskild egendom. Den egendom som är giftorättsgods ingår i en bodelning mellan makarna vilket inte är fallet med den enskilda egendomen. Syftet med ett äktenskapsförord är oftast att undanta all eller viss egendom från en bodelning mellan makarna om de eventuell skulle skilja sig i framtiden.

Äktenskapsregistret: Detta är ett statligt register i vilket det finns information om äkta makar och registrerade partners. Äktenskapsregistret. är ett offentligt register där du kan få uppgifter om äktenskapsförord, men även skilsmässor och bodelningar. Registret innehåller uppgifter från 1921 och framåt och hanteras sedan 2011 av Skatteverket.

Måste jag registrera äktenskapsförordet?

Ja, ett äktenskapsförord måste registreras i Äktenskapsregistret för att vara gällande. När du använder dig av vår tjänst för att skriva ditt äktenskapsförord får du fullständiga registreringshandlingar jämte ett följebrev som du endast behöver underteckna och skicka iväg

Vad kostar det att skriva ett äktenskapsförord online hos er?

Det kostar 795 kr och då ingår, förutom att en jurist upprättar ditt äktenskapsförord, även registreringshandlingar och en instruktionsskrift som förklarar hur du snabbt och enkelt registrerar äktenskapsförordet. 

Kan jag använda mig av er Tjänst för att skriva ett äktenskapsförord under äktenskapet, dvs mellan två personer som redan är gifta?

Ja, det går alldeles utmärkt. När du använder dig av vår tjänst kommer du att få frågan om äktenskapsförordet ska ingås före eller under äktenskapet. Där anger du att äktenskapsförordet ska ingås under äktenskapet varefter vi ser till att äktenskapsförordet får den utformning som du önskar.

Kan vi skriva in i äktenskapsförordet att viss egendom ska vara enskild egendom men om någon avlider är det annan egendom som ska vara enskild?

rNej, det är inte möligt att i ett äktenskapsförord ha olika bestämmelser beroende på om makarna skiljer sig eller någon av dem avlider. Den egendom som i äktenskapsförordet har angetts som enskild egendom är enskild egendom oavsett om makarna skiljer sig eller om någon av makarna avlider.

Hur lång tid tar det för er att skriva äktenskapsförordet?

Vi upprättar omgående ditt äktenskapsförord och vi skickar det till dig senast inom 24 timmar från det att du gjorde din beställning och vi fick de uppgifter som vi behöver.

Kan jag skriva ett nytt äktenskapsförord som ersätter ett äktenskapsförord som redan är registrerat?

Ja, det är fullt möjligt. När du använder dig av vår tjänst kommer du att få frågor om makarna tidigare har ingått ett äktenskapsförord och det nya äktenskapsförordet ska ersätta det gamla äktenskapsförordet. Du behöver bara svara på frågorna så ser vi till att det blir som du önskar.

Skickar ni äktenskapsförordet med vanlig post?

Nej, det har vi tyvärr inte möjlighet att göra. Vi skickar äktenskapsförordet till dig per e-post och du har det i din inkorg senast inom 24 timmar från det att du gjorde din beställning och vi fick de uppgifter som vi behöver.