Giftorättsgods och enskild egendom

Giftorättsgods och enskild egendom är två grundläggande begrepp inom äktenskapsrätten. Dessa två begrepp avgör hur makar i ett äktenskap ska fördela sin egendom i samband med en bodelning vilket kan bli aktuellt om makarna skiljer sig eller någon av dem avlider.

I det följande kommer du att få en översiktlig redogörelse av reglerna rörande giftorättsgods respektive enskild egendom. Du kommer att lära dig skillnaden mellan de två egendomsslagen, hur egendom blir enskild egendom, vad det har för praktisk betydelse och hur man med hjälp av ett äktenskapsförord kan styra över om egendom ska vara giftorättsgods eller enskild egendom.

Giftorättsgods

Utgångspunkten i ett äktenskap är att all egendom är giftorättsgods. Det har inte någon betydelse vem som äger egendomen. Makarna kan även äga egendomen gemensamt.

Det har inte heller någon betydelse när egendomen förvärvades. Den egendom som en make har med in i äktenskapet blir enligt huvudregeln giftorättsgods vilken även gäller för den egendom som maken förvärvar under äktenskapet.

Betydelsen av att egendom är giftorättsgods

Att egendom är giftorättsgods innebär att egendomen ska ingå i en bodelning mellan makarna. En bodelning blir aktuell om makarna skiljer sig eller någon av dem avlider. I båda dessa situationer ska en bodelning ske.

Enligt bodelningsreglerna i äktenskapsbalken har en make rätt till hälften av makarnas sammanlagda giftorättsgods. Enkelt förklarat fungerar det på så sätt att makarna tar sin respektive nettoegendom (värdet efter avräkning för skulder) och lägger ihop denna. Därefter delas detta belopp med hälften till var och en av makarna.

Ett exempel på bodelning utan enskild egendom:

Alice och Frans är gifta men har bestämt sig för att ansöka om skilsmässa. De gör en bodelning med anledning av skilsmässan. Frans är en man som uppskattar vin, sång och dobbel. Tyvärr har spelandet inte gått särskilt väl samtidigt som vinet och det tillhörande utelivet har kostat en hel del pengar. Frans har därför giftorättsgods uppgående till ett värde om endast 400 000 kronor.

Alice å andra sidan har varit mycket sparsam samtidigt som hon suttit hemma, ätit nudlar och tittat på TV medan Frans har varit ute och festat. Alice har därför lyckats att spara en hel del pengar varför hennes giftorättsgods uppgår till 1 600 000 kronor.

Bodelningen mellan Alice och Frans ser ut som följer:

Giftorättsgods och enskild egendom - Bodelning utan äktenskapsförord

I exemplet ovan lägger Alice och Francs ihop nettovärdet av sitt respektive giftorättsgods. Efter bodelningen erhåller de vardera 1 000 000 kronor vilket innebär att Frans ”vinner” 600 000 kronor och att Alice således ”förlorar” motsvarande belopp i bodelningen.  

Enskild egendom

Enskild egendom ingår inte i en bodelning mellan makarna. Vill makarna att egendom inte ska ingå i bodelning måste de göra egendomen till enskild egendom. I vart fall om de vill vara säkra på att egendomen inte ska ingå i en bodelning den dag som detta blir aktuellt.

Enligt äktenskapsbalkens bestämmelser kan giftorättsgods bli enskild egendom genom någon av följande åtgärder:

  1. makarna ingår ett äktenskapsförord,
  2. make får egendom i gåva från tredje man och gåvan fås med villkor om att den ska vara enskild egendom,
  3. make får arv genom testamente i vilket det föreskrivs att arvet ska vara enskild egendom, eller
  4. make får egendom genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda.

Den enda av dessa punkter som makarna själva styr över är den första punkten – d v s att ingå ett äktenskapsförord. Vill makarna ingå en bindande överenskommelse om egendom inte ska ingå i en bodelning måste de skriva ett äktenskapsförord.

Det är inte möjligt för makarna att åstadkomma detta genom att ingå någon annan form av avtal. En överenskommelse om att göra giftorättsgods till enskild egendom måste uppfylla kraven för ett giltigt äktenskapsförord. I annat fall är överenskommelsen inte gällande.

De praktiska följderna av att göra giftorättsgods till enskild egendom

Genom att ingå ett äktenskapsförord kan makarna undanta viss eller all egendom från en framtida bodelning. Utfallet av en bodelning kan skilja oerhört beroende på om makarna har ingått ett äktenskapsförord och självfallet beroende på hur äktenskapsförordet har utformats.

Vi kommer i det följande att använda oss av exemplet ovan med bodelningen mellan Alice och Charlie. De har samma tillgångar som ovan men i detta exempel har de ingått ett äktenskapsförord enligt vilket all Alices egendom ska vara enskild egendom. Det var helt enkelt ett villkor från Alice för att hon skulle gifta sig. Hon var inte beredd att riskera privatekonomin för att gifta sig med Frans.

En bodelning med detta äktenskapsförord kommer att se ut som följer:

Giftorättsgods och enskild egendom - Bodelning med äktenskapsförord

I exemplet ovan lägger Alice och Frans ihop värdet av sitt respektive giftorättsgods. Eftersom Alice inte har något giftorättsgods är det endast Frans som bidrar med egendom till bodelningen.

I bodelningen får de vardera 200 000 kronor. Detta är allt som Frans har kvar efter bodelningen. Alice å andra sidan har, utöver beloppet om 200 000 kronor som hon får till följd av bodelningen, enskild egendom till ett värde om 1 600 000 kronor. Efter skilsmässa och bodelning har Alice därför tillgångar till ett belopp om totalt 1 800 000 kronor.

Som framgått av ovan kan det i vissa situationer vara en god idé att ingå ett äktenskapsförord och därigenom göra giftorättsgods till enskild egendom.

Varukorg

Kvinna som ska skriva sitt äktenskapsförord online med hjälp av en jurist
Person som visar hur det fungerar att skriva ett äktenskapsförord onine
Person som arbetar vid kundtjänst
Person som levererar ett äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord