5 skäl att skriva äktenskapsförord

Först kommer kärleken. Sedan kommer äktenskapet. Och någonstans där emellan bör ofta ett äktenskapsförord se dagens ljus. Statistiken talar sitt tydliga språk. Ungefär hälften av alla äktenskap slutar med en skilsmässa. Och i många av dessa skilsmässor ångrar en av makarna bittert att ett äktenskapsförord aldrig upprättades.

Skulle du och din blivande make tillhöra denna hälft i statistiken som skiljer sig måste ni göra en bodelning. Vid denna bodelning ska ni enligt huvudregeln dela upp den egendom som utgör giftorättsgods så att ni får hälften vardera. I många situationer är en hälftendelning en uppgörelse som båda makarna finner såväl rimlig som rättvis. Men i andra situationer kan en hälftendelning upplevas som djupt orättvis – i vart fall för en av makarna.

I det följande kommer vi att beskriva fem situationer där du bör fundera på att skriva ett äktenskapsförord innan du gifter dig. Annars riskerar du att en gång i framtiden bittert ångra dig om du och din make skulle gå skilda vägar.

1. Du tjänar betydligt mer än din blivande make

Har du en betydligt högre inkomst än din make kommer du sannolikt att bygga upp en viss förmögenhet över tiden. Även om du kanske inte bygger upp en förmögenhet kommer du kunna bygga upp en hygglig ekonomisk buffert. Detta blir betydligt svårare för din make, i vart fall om ni delar någorlunda lika på de gemensamma utgifterna och du hanterar dina pengar någorlunda sparsamt.

Anser du att det är rimligt att ni vid en skilsmässa, t ex om din make funnit en ny livskamrat och flyttat till varmare breddgrader, ska dela på dina sparade pengar behöver du inte bekymra dig om att skriva ett äktenskapsförord. Tycker du å andra sidan att ett sådant scenario inte låter särskilt attraktivt bör du fundera på att skriva ett äktenskapsförord.

2. Du har en förmögenhet vilket din make inte har

Har du redan en förmögenhet och denna inte är enskild egendom (genom föreskrift i samband med gåva eller arv) ska förmögenheten delas lika mellan dig och din make om ni i framtiden skulle skilja er. När väl skilsmässan är ett faktum kommer du sannolikt anse att det är helt orimligt att din make ska få hälften av din förmögenhet när detta var tillgångar som du hade redan innan ni gifte er. Men tyvärr kommer inte någon att lyssna på dig. All egendom som är giftorättsgods ska som huvudregel delas lika mellan makarna vid en skilsmässa. Detta gäller oavsett om tillgångarna består av bankmedel eller annan egendom som t ex möbler eller en fastighet.

Vill du inte att din make ska ha rätt till hälften av din förmögenhet måste du ingå ett äktenskapsförord och därigenom göra egendomen till enskild egendom. Detta bör du dessutom göra innan ni gifter er. När ni väl har gift er kanske din make inte är särskilt intresserad av att skriva ett äktenskapsförord och utan hans medverkan blir det inte något äktenskapsförord.

Äger du t ex en fastighet och du tar med dig denna in i äktenskapet blir fastigheten giftorättsgods med följd att din make har rätt till hälften om ni skulle skilja er. Vill du inte att fastigheten ska ingå i en bodelning måste du skriva ett äktenskapsförord.

3. Din blivande make kommer att spendera betydligt mer pengar på nöjen och förlustelser än vad du själv gör

Är ni Spara och Slösa bör du överväga att skriva ett äktenskapsförord. I vart fall om det är du som är Spara i er relation. Har du och din make ungefär samma lön och en jämbördig ekonomi i övrigt men din blivande make visar tendenser på att spendera större delen av sin lön på nöjen och förlustelser finns alltid risken att du står för alla inköp till hemmet och kanske även hemmet i sig i form av en bostadsrätt eller en fastighet. Detta samtidigt som din make spenderar sina pengar på förgängliga nöjen.

Skulle ni skilja er ska all den egendom som du betalat för delas lika mellan er. De nöjen som din make har spenderat sina pengar på har inte något värde i en bodelning. Följden blir därför att din make inte bidrar med några tillgångar i bodelningen och att det endast är din egendom som ska delas.

4. Hunden Ludde och katten Felix är dina ögonstenar

Det kan låta krasst och känslolöst men i juridikens värld är husdjur inte något annat än lös egendom. D v s husdjuren är objekt, precis som den nedsuttna skinnsoffan, den spruckna vasen, det gamla kylskåpet osv vilka samtliga är egendom som ska delas lika mellan dig och din make vid en skilsmässa.

Har du ett husdjur och därefter gifter dig kommer husdjuret att bli giftorättsgods i samma sekund som du ingår äktenskapet. Skulle du sedan skilja dig riskerar du att din ögonsten kommer att tillfalla din f d make i bodelningen. Vill du vara säker på att Ludde och Felix blir kvar hos dig vid en skilsmässa bör du definitivt skriva ett äktenskapsförord där Ludde och Felix görs till enskild egendom.

Äktenskapsförord - Husdjur
Har du husdjur som t ex en hund eller en katt bör du fundera på att skriva ett äktenskapsförord. I annat fall riskerar du att din f d make tilldelas husdjuren i en bodelning.

5. Du har egendom med ett affektionsvärde som du inte vill förlora i en bodelning

Du kanske har egendom som har stor betydelse för dig på ett personligt plan. Egendomen behöver inte ha något särskilt ekonomiskt värde men egendomen är ändå i det närmaste oersättlig. Det kan t ex vara egendom som vi du fått från en viss person, egendom från en specifik händelse eller plats, egendom som vi fått i arv eller gåva utan föreskrift om den ska vara enskild egendom eller liknande.  

I en bodelning har du i och för sig rätt att undanta viss personlig egendom. Emellertid är detta utrymme mycket begränsat. Du bör inte förlita dig på att den egendom som är ovärderlig för dig på ett personligt plan verkligen kommer att undantas från en eventuell framtida bodelning. Vill du vara säker på att du kan undanta egendomen måste du skriva ett äktenskapsförord där du gör denna egendom till enskild egendom.

Ni har redan gift er – är det för sent att skriva äktenskapsförord?

Har ni redan gift er kan ni fortfarande ingå ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan ingås såväl före som under äktenskapet. Punkterna ovan är därför relevanta även om ni gift er och det är i princip aldrig för sent att ingå ett äktenskapsförord.

Det problem som kan uppstå är att din make inte vill ingå ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord är en frivillig handling och för att ni ska kunna ingå ett äktenskapsförord krävs att ni är överens om att ingå ett äktenskapsförord och vad äktenskapsförordet ska innehålla för överenskommelse. Det är inte möjligt att på något sätt ”tvinga” en person att ingå ett äktenskapsförord.

Känner din make att äktenskapet börjar att ”knaka i fogarna” är maken kanske inte alls intresserad av att skriva att äktenskapsförord där hen i praktiken kommer att avsäga sig rätten till en summa pengar vid en eventuell bodelning.

Några avslutande rader om varför du bör skriva ett äktenskapsförord

Som framgått av ovan finns det många skäl att ingå ett äktenskapsförord. Oavsett vilket av skälen ovan som kan vara aktuellt i just din situation har ett äktenskapsförord den fördelen att du och din make kommer att veta vad som gäller.

Även om himlen i er tillvaro för tillfället är ljusrosa med färgglada regnbågar är statistiken glasklar – drygt hälften av alla äktenskap slutar med en skilsmässa. Det är något som ni bör diskutera och vara varse om. Ett äktenskapsförord innebär att ni tvingas diskutera denna eventualitet och dessutom komma överens om vad som gäller för det fall att en skilsmässa skulle bli aktuell. På så sätt undviker ni denna diskussion under äktenskapet och ni kan koncentrera er på relationen i sig utan de ekonomiska aspekterna av en skilsmässa.

Varukorg

Kvinna som ska skriva sitt äktenskapsförord online med hjälp av en jurist
Person som visar hur det fungerar att skriva ett äktenskapsförord onine
Person som arbetar vid kundtjänst
Person som levererar ett äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord