Göra företag till enskild egendom i äktenskapsförord

Det är vanligt att en make som är företagare tror att det företag som hen äger och driver inte ingår i en bodelning vid en skilsmässa – maken har ju byggt upp företaget helt och hållet på egen hand utan någon som helst hjälp från den andra maken. Detta har emellertid inte någon som helst betydelse; utgångspunkten är att all egendom som någon av makarna äger – även ett företag – är giftorättsgods och ingår därmed i den bodelning som måste göras om makarna skulle skilja sig.

Enkelt förklarat innebär detta att om du äger ett företag har din make rätt till hälften av nettovärdet på företaget i samband med en bodelning om ni skulle skilja er. Är ditt företag värt en miljon kronor medför detta att din make vid bodelningen har rätt till ett värde om 500 000 kronor vad avser företaget. Till detta kommer värdet på den övriga egendom som ska fördelas.

Har du tillräckligt med likvida medel kan du lösa ut din make genom att betala makens andel kontant. På så sätt kan du hålla din make borta från företaget. Har du inte möjlighet att lösa ut din make kan det leda till att din make blir delägare i ditt företag, eller att du tvingas att sälja företaget för att din make ska få vad hen har rätt till i bodelningen.

Företagsformen har inte någon betydelse

Det har inte någon betydelse i vilken företagsform som du driver ditt företag. Utgångspunkten är att ditt företag är giftorättsgods oavsett om du driver ditt företag i form av enskild näringsverksamhet, aktiebolag eller i någon annan företagsform.

Du behöver inte heller vara ensam ägare av företaget för att det ska ingå i en bodelning. Är du en av flera delägare i företaget ingår dina ägarandelar i bodelningen. Detta gäller oavsett vad som står i eventuella aktieägaravtal eller andra delägaravtal. Vad du har kommit överens om med övriga delägare påverkar inte vilken egendom som ingår i bodelningen och vad din make har rätt till.  

Skriv ett äktenskapsförord för att skydda ditt företag från att ingå i en bodelning

Vill du skydda ditt företag från att ingå i en bodelning måste du omvandla företaget från giftorättsgods till enskild egendom. Detta kan du endast göra genom att du ingår ett äktenskapsförord med din make. Det är inte möjligt att ingå någon annan form av avtal med en sådan överenskommelse. Alla andra former av avtal där ni kommer överens om att ditt företag är enskild egendom är ogiltiga, i vart fall vad avser de bestämmelser som anger att företaget ska vara enskild egendom. 

Exempel:

Anna och Bengt är gifta. Anna äger och driver ett aktiebolag där hon säljer bland annat smycken. Hon och Bengt skriver ett avtal där de kommer överens om att om de skiljer sig ska Anna få behålla sitt företag mot att Bengt ska få behålla parets bil.

Anna och Bengts överenskommelse uppfyller inte kraven på ett äktenskapsförord och innehåller dessutom bestämmelser som inte är tillåtna i ett äktenskapsförord. Avtalet är därför ogiltigt med följd att såväl Annas företag som parets bil är giftorättsgods och ingår i en bodelning.

Viktigt att äktenskapsförordet utformas på rätt sätt

Vid upprättande av ett äktenskapsförord där endast viss egendom, t ex ett bolag eller en fastighet, görs till enskild egendom är det viktigt att den enskilda egendomen specificeras. Detta innebär att det klart och tydligt måste framgå vilken egendom som avses. Bestämmelser med lydelser som t ex att “Make X:s företag ska vara enskild egendom” eller liknande, riskerar att inte anses vara tillräckligt specificerade med följd att företaget fortsätter att vara giftorättsgods.

Det får inte heller vara möjligt för den make som äger företaget att använda sig av giftorättsgods i företagets verksamhet. T ex kan den ägande maken inte föra över giftorättsgods, i form av t ex sparmedel eller lön, till företaget då detta skulle innebär att maken på egen hand fritt kan öka sin enskilda egendom samtidigt som makarnas giftorättsgods minskas i motsvarande mån. Denna typ av transaktioner kan medföra att företaget ”smittas” med följd att det omvandlas till giftorättsgods.

Det är även viktigt att i äktenskapsförordet ange vad som gäller vad avser utdelning från företaget eller hur intäkterna från en försäljning av företaget ska hanteras.

Ett äktenskapsförord gäller även vid dödsfall

Reglerna om vilken egendom som är enskild egendom respektive giftorättsgods har betydelse även vid dödsfall. Skulle du, eller din make, avlida ska det göras en bodelning mellan den efterlevande maken och den avlidne makens arvingar. Är ditt företag giftorättsgods ska det ingå i den bodelningen på samma sätt som i samband med en skilsmässa.

Avlider din make och ditt företag inte är enskild egendom riskerar du i vissa situationer, t ex om det finns särkullbarn, att din makes arvingar har rätt till hälften av värdet på företaget i samband med bodelningen.

Skulle du själv avlida säkerställer ett äktenskapsförord att företaget i sin helhet tillfaller dina arvingar och vill du i detalj styra vem av dina arvingar som ska ärva företaget kan du komplettera äktenskapsförordet med ett testamente.

Utformning av äktenskapsförord avseende företag

Utformningen av ett äktenskapsförord där ett företag görs till enskild egendom skiljer sig åt beroende på bl a i vilken företagsform som företaget drivs och vad man vill uppnå i olika situationer. Även makarnas överenskommelse i övrigt har betydelse – ska endast företaget göras till enskild egendom eller tar makarna tillfället i akt och kanske även gör annan egendom till enskild egendom? 

Du bör inte i någon situation själv upprätta ett äktenskapsförord avseende ditt företag. Ett sådant äktenskapsförord ska utformas av en jurist som är specialiserad på denna typ av juridik. Minsta felaktighet eller oklarhet kan få allvarliga konsekvenser och leda till att företaget inte anses vara enskild egendom och därför är giftorättsgods med följd att det ingår i en bodelning. Att anlita en jurist är en i sammanhanget mycket billig försäkring för att ditt företag hålls utanför en eventuell framtida bodelning den dag som det blir aktuellt.

Varukorg

Kvinna som ska skriva sitt äktenskapsförord online med hjälp av en jurist
Person som visar hur det fungerar att skriva ett äktenskapsförord onine
Person som arbetar vid kundtjänst
Person som levererar ett äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord

 • Ändring av äktenskapsförord

  Ändring av äktenskapsförord

  Ett äktenskapsförord behöver inte vara för evigt. Har ni tidigare skrivit ett äktenskapsförord och ni vill ändra er överenskommelse är …
 • 5 skäl att skriva äktenskapsförord

  5 skäl att skriva äktenskapsförord

  Först kommer kärleken. Sedan kommer äktenskapet. Och någonstans där emellan bör ofta ett äktenskapsförord se dagens ljus. Statistiken talar sitt …
 • Giftorättsgods och enskild egendom

  Giftorättsgods och enskild egendom

  Giftorättsgods och enskild egendom är två grundläggande begrepp inom äktenskapsrätten. Dessa två begrepp avgör hur makar i ett äktenskap ska …
 • Vad är ett äktenskapsförord?

  Vad är ett äktenskapsförord?

  Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet kommer makarna överens om vilken egendom i …
 • Vad kostar ett äktenskapsförord?

  Vad kostar ett äktenskapsförord?

  Att skriva ett äktenskapsförord behöver inte kosta något. Det kan således vara helt gratis. I vart fall om du har …