Ändring av äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord behöver inte vara för evigt. Har ni tidigare skrivit ett äktenskapsförord och ni vill ändra er överenskommelse är detta möjligt. Det är till exempel inte ovanligt att makar, som har skrivit ett äktenskapsförord där de kommit överens om att all egendom ska vara enskild egendom, efter några år som gifta ändrar äktenskapsförordet så att i vart fall viss egendom omvandlas från enskild egendom till giftorättsgods. Det krävs emellertid att ni är överens om att ändra ert äktenskapsförord. Är det endast en av er som vill ändra ert registrerade äktenskapsförord är det inte möjligt att göra en ändring. I stället kommer det registrerade äktenskapsförordet att fortsätta gälla.  

Ett nytt äktenskapsförord krävs

Att endast skriva in en ändring i det registrerade äktenskapsförordet är inte möjligt. En sådan ändring får inte någon som helst verkan. För att en ändring av ett äktenskapsförord ska vara gällande krävs att ändringen uppfyller samma krav som ett nytt äktenskapsförord. Det innebär att ändringen måste vara upprättad i skrift, daterad och registreras i äktenskapsregistret på samma sätt som gäller för ett nytt äktenskapsförord.

I de flesta situationer upprättar makarna ett helt nytt äktenskapsförord i stället för att göra någon form av ändring som därefter ska registreras och gälla tillsammans med det tidigare registrerade äktenskapsförordet. Genom att upprätta ett helt nytt äktenskapsförord som ersätter det gamla äktenskapsförordet undviker makarna framtida diskussioner om hur ändringen och det tidigare äktenskapsförordet ska tolkas i förhållande till varandra.

Viktigt att inte glömma registreringen vid ändring av äktenskapsförord

Det är viktigt att makarna inte glömmer bort att registrera det nya äktenskapsförordet. Så länge som äktenskapsförordet inte är registrerat har det inte någon som helst verkan. Det förekommer tyvärr alltför ofta att det äktenskapsförord som makarna har undertecknat inte kommer längre än till byrålådan. Och den dag som någon av makarna avlider eller de skiljer sig är det för sent med följd att äktenskapsförordet inte kommer att beaktas.

Situationer när det är vanligt med ändring av äktenskapsförord

Den vanligaste situationen när makar ändrar sitt äktenskapsförord är när makarna tidigare har registrerat ett äktenskapsförord där de angett att all eller viss egendom skulle vara enskild egendom. Efter en längre tids äktenskap, med följd att oron för en eventuell skilsmässa har minskat, kommer de överens om att omvandla i vart fall en del av den enskilda egendomen till giftorättsgods.

En annan situation är att makarna tidigare har registrerat ett äktenskapsförord där viss egendom, t ex ett företag eller en fastighet, som endast tillhör en av makarna har gjorts till enskild egendom. Efter en viss tids äktenskap kommer makarna överens om att även viss egendom som tillhör den andre maken ska vara enskild egendom. Därigenom anser makarna att det blir mer rättvist.

Anlita en jurist när ni ska ändra i ert äktenskapsförord

En ändring av ett äktenskapsförord måste göras på rätt sätt och det är även viktigt att ni hanterar det tidigare äktenskapsförordet korrekt så att inte framtida tolkningsproblem uppstår. En ändring av ett äktenskapsförord får dessutom verkningar som ibland kan vara komplicerade att överblicka. T ex kan en ändring av ett äktenskapsförord få betydelse för hur mycket en arvinge, eller den efterlevande maken, får i arv om någon av er avlider.

Det är därför ett gott råd att anlita en jurist även vid ändring av ett äktenskapsförord. Hen kan snabbt och enkelt förklara vilka följder som ändringen får och kan även säkerställa att äktenskapsförordet blir utformat på rätt. Tveka därför inte att kontakta oss om ni funderar på att ändra ert äktenskapsförord så kan en av våra familjerättsjurister guida er igenom processen och även upprätta det nya och ändrade äktenskapsförordet.

Varukorg

Kvinna som ska skriva sitt äktenskapsförord online med hjälp av en jurist
Person som visar hur det fungerar att skriva ett äktenskapsförord onine
Person som arbetar vid kundtjänst
Person som levererar ett äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord