Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan två makar eller blivande makar. I äktenskapsförordet kommer makarna överens om vilken egendom i äktenskapet som ska vara giftorättsgods respektive enskild egendom.

Förklaringen är sannolikt inte till särskilt stor hjälp om du inte är utbildad jurist. För att förstå vad ett äktenskapsförord är måste du ha kunskap om begrepp som t ex bodelning, giftorättsgods och enskild egendom.

I det följande kommer du därför att först få en redogörelse för dessa begrepp och därefter följer en förklaring vad ett äktenskapsförord är och de praktiska följderna av ett äktenskapsförord.

Giftorättsgods och enskild egendom

Två grundläggande begrepp vilka du måste förstå innebörden av är giftorättsgods och enskild egendom. All egendom i ett äktenskap är antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Det finns inte några andra alternativ.

Vem av makarna som äger egendomen eller om de äger egendomen gemensamt har inte någon betydelse för om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom.

Utgångspunkten i ett äktenskap är att all egendom är giftorättsgods. Egendom som normalt skulle vara giftorättsgods kan enligt äktenskapsbalken 7 kap 2 § göras till enskild egendom på något av följande sätt: 

  • makarna ingår ett äktenskapsförord,
  • make får egendom i gåva från annan än maken och med villkor om att egendomen ska vara enskild egendom,
  • make får egendom i arv genom testamente och det i testamentet anges att arvet ska vara enskild egendom, eller
  • make erhåller egendom genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med villkor att egendomen ska vara mottagarens enskilda,

Har egendom inte gjorts till enskild egendom enligt något av dessa alternativ är egendomen att betrakta som giftorättsgods.

Giftorättsgods och enskild egendom
Huvudregeln i ett äktenskap är att all egendom är giftorättsgods. Egendom kan göras till enskild egendom genom vissa särskilda åtgärder som t ex ingående av äktenskapsförord

Vad är en bodelning?

Enkelt förklarat innebär en bodelning att makarna delar upp egendom mellan sig.

Enligt huvudregeln är en bodelning mellan makar obligatorisk om makarna skiljer sig eller någon av makarna avlider. Sker bodelningen på grund av skilsmässa sig görs bodelningen mellan makarna. Sker bodelningen på grund av att någon av makarna avlidit sker bodelningen mellan den efterlevande maken och den avlidne makens dödsbo. 

Så länge makarna är överens kan de fritt komma överens om hur de vill fördela sina tillgångar i bodelningen. Det finns inte något som hindrar makarna från att komma överens om att t ex en av dem ska få all egendom medan den andra maken inte ska få någon egendom överhuvudtaget.

Kan makarna inte komma överens om hur de ska fördela egendomen träder äktenskapsbalkens regler in. Dessa regler stadgar att makarna ska erhålla hälften vardera av den egendom som är giftorättsgods.

Vilken egendom ingår i en bodelning?

Vid en bodelning är det makarnas giftorättsgods som ska delas upp. Den egendom som är enskild egendom ingår inte i en bodelning och ska därför inte delas mellan makarna.

Syftet med äktenskapsförord – Undanta egendom från en framtida bodelning

Ett äktenskapsförord innebär att makarna kommer överens om att göra viss egendom till enskild egendom. Detta får till följd att denna egendom inte ingår i en framtida bodelning mellan makarna. Syftet med ett äktenskapsförord är därför oftast att undanta egendom från en framtida bodelning.

Här följer ett exempel som visar följderna av ett äktenskapsförord.

Exempel nr 1 – Bodelning UTAN äktenskapsförord:

Anna och Bengt är gifta med varandra. De har inte skrivit något äktenskapsförord och all deras egendom är giftorättsgods. Efter avräkning för skulder har Anna nettotillgångar på 1 000 000 kronor och Bengt har nettotillgångar på 400 000 kronor. Dessa två belopp ska enligt huvudregeln läggas ihop för att därefter fördelas med vardera hälften till Anna och Bengt.

Anna

Giftorättsgods: 1 000 000 kronor

Enskild egendom: 0 kronor

Bengt

Giftorättsgods: 400 000 kronor

Enskild egendom: 0 kronor

Belopp som ingår i bodelning: 1 400 000 kronor

Efter bodelning: 700 000 kronor

Efter bodelning: 700 000 kronor

En bodelning mellan Anna och Bengt där all egendom är giftorättsgods innebär att Anna och Bengt erhåller vardera 700 000 kronor efter bodelningen. Anna ”förlorar” således 300 000 kronor i bodelningen och Bengt ”vinner” motsvarande belopp.

Exempel nr 2 – Bodelning MED äktenskapsförord

Hade Anna och Bengt ingått ett äktenskapsförord hade det varit möjligt att få ett annat resultat vid bodelningen. Vi visar med ytterligare ett exempel men där Anna och Bengt ingått ett äktenskapsförord. Enligt äktenskapsförordet ska all Annas egendom vara enskild egendom medan all Bengts egendom ska vara giftorättsgods.

I denna situation hade bodelningen sett ut enligt följande:

Anna

Enskild egendom: 1 000 000 kronor

Giftorättsgods: 0 kronor

Bengt

Enskild egendom: 0 kronor

Giftorättsgods: 400 000 kronor

Belopp som ingår i bodelning: 400 000 kronor 

Efter bodelning: 200 000 kronor

Enskild egendom: 1 000 000 kronor

Efter bodelning: 200 000 kronor

Enskild egendom: 0 kronor

Eftersom äktenskapsförordet föreskriver att all Annas egendom ska vara enskild egendom ingår inte någon av hennes egendom i bodelningen. Emellertid utgör all Bengts egendom giftorättsgods varför den ingår i bodelningen.

Detta leder till att Anna och Bengt erhåller vardera 200 000 kronor till följd av bodelningen. Dessutom har Anna sin enskilda egendom om 1 000 000 kronor varför Anna totalt har ett belopp om 1 200 000 kronor efter bodelningen. Bengt å sin sida har endast 200 000 kronor efter bodelningen.

Som framgått av ovan kan en bodelning med samma egendom får helt olika utseende beroende på om makarna har ingått ett äktenskapsförord eller ej.

Syftet med äktenskapsförord är oftast att undanta egendom från bodelning
Syftet med att upprätta ett äktenskapsförord är oftast att göra egendom till enskild egendom och därmed undanta egendomen från en framtida bodelning. Den egendom som undantas från bodelningen kan t ex vara fritidshus eller liknande.

Några avslutande kommentarer

Det bör i sammanhanget nämnas att det även är möjligt att i ett äktenskapsförord komma överens om att enskild egendom ska bli giftorättsgods. Detta sker ibland när t ex makarna tidigare har ingått ett äktenskapsförord där makarna kommit överens om att viss egendom ska vara enskild men senare ändrar sig. De är då tvungna att ingå ett nytt äktenskapsförord.

Observera dock att det finns enskild egendom som makarna inte kan göra till giftorättsgods genom äktenskapsförord. Detta gäller t ex egendom som är enskild egendom på grund av föreskrift i testamente eller gåvobrev.

Vi hoppas att redogörelsen ovan har varit till nytta för dig. Tveka inte att kontakta oss om något är oklart eller du fortfarande inte är helt säker på vad ett äktenskapsförord är för något.

Varukorg

Kvinna som ska skriva sitt äktenskapsförord online med hjälp av en jurist
Person som visar hur det fungerar att skriva ett äktenskapsförord onine
Person som arbetar vid kundtjänst
Person som levererar ett äktenskapsförord

Artiklar om äktenskapsförord