Försäljningsvillkor

ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING
AktenskapsforordDirekt.se, i det följande benämnd ”Säljaren”, tillhandahåller en applikation för skapande av äktenskapsförord, i det följande benämnt ”Produkten”, via webbplatsen och domänen äktenskapsförorddirekt.se, i det följande benämnd ”Webbplatsen”. Den som köper Produkten benämns i det följande för ”Kunden”.

Tjänsten fungerar på så sätt att Kunden i skrift svarar på ett antal frågor via Webbplatsen varefter Säljaren upprättar ett äktenskapsförordi enlighet med de svar som erhållits från Kunden. Äktenskapsförordet jämte en informationsskrift och ett brev med begäran om registrering av äktenskapsförordet översänds därefter i pdf-format per e-post till Kunden.

PRIS
Samtliga priser på Webbplatsen är angivna inklusive tillämplig mervärdesskatt.

I priset ingår inte den ansökningsavgift som måste betalas till Skatteverket och Äktenskapsregistret för att registrera äktenskapsförordet. Denna avgift, som för närvarande uppgår till 275 kronor, betalas av Kunden till Skatteverket i enlighet med de instruktioner som Kunden erhåller från Säljaren.

BETALNING
Betalning sker i samband med beställning av Produkten.

Betalning sker tryggt och enkelt via etablerade betalningsförmedlare. Alla data rörande betalningen sker i krypterad form mellan Köparen och betalningsförmedlaren. Säljaren har inte tillgång till någon data avseende betalningen och erhåller endast besked via betalningsförmedlaren om betalningen har accepterats eller ej.

LEVERANS AV PRODUKTEN
Kunden erhåller Produkten i pdf-format per e-post och Produkten skickas till den e-postadress som Kunden angivit i samband med beställningen. Leverans av det första utkastet till Produkten sker senast inom 24 timmar från det att Kunden lämnat fullständiga uppgifter till Säljaren samt Säljaren erhållit full betalning från Kunden.

FÖRSENAD LEVERANS
För det fall att Kund inte erhåller Produkten inom ovan angiven tidsfrist och Säljaren inte meddelat att leveransen blir försenad ska Kunden omgående underrätta Säljaren per e-post via info@aktenskapsfororddirekt.se. Säljaren förbinder sig därvid att snarast möjligt tillse att Kunden erhåller Produkten.

Har Kunden inte erhållit ett första utkast till Produkten senast inom 48 timmar efter det att Kunden underättat Säljaren enligt föregående stycke och dröjsmålet inte beror på omständigheter utanför Säljarens kontroll har Kunden rätt att häva köpet. Hävning ska ske per e-post via info@aktenskapsfororddirekt.se. Säljaren förbinder sig att återbetala erlagd betalning senast inom 48 timmar från det att Säljaren har tagit del av Köparens hävning.

SÄLJARENS RÄTT ATT HÄVA AVTALET

Säljaren har rätt att häva köpet närhelst Säljaren så önskar. Säljaren behöver inte ange något skäl till varför köpet hävs men är, för det fall att hävningen inte beror på omständigheter hänförliga till Köparen, skyldig att återbetala köpeskillingen senast inom 48 timmar efter hävningen.

Kunden äger inte rätt att rikta några anspråk mot Säljaren på grund av hävningen.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Utformningen av äktenskapsförordet baseras helt och hållet på de uppgifter som Kunden ger till Säljaren. Det är därför av vikt att Köparen informerar Säljaren om alla omständigheter som kan vara av betydelse för hur äktenskapsförordet ska utformas.

Den tjänst som erbjuds via Webbplatsen kan inte ersätta ett personligt möte och personlig rådgivning från en advokat eller annan jurist. Är Kunden det minsta osäker på om den tjänst som erbjuds av Säljaren är lämplig för Kunden, rekommenderas Kunden att istället boka ett personligt möte med en advokat eller annan jurist som är specialiserad på upprättande av äktenskapsförord.

Säljaren svarar inte i något fall för indirekt skada till följd av felaktigheter i Produkten och Säljarens skadeståndsvar kan aldrig överstiga det belopp som Kunden har betalt för Produkten.

KUNDTJÄNST
Kunden har tillgång till kundtjänst via e-post och via Webbplatsens kontaktsida. Via kundtjänsten kan Kunden ställa frågor avseende Produkten. Säljaren tillhandahåller dock inte någon juridisk rådgivning och den kundtjänst som tillhandahålls av Säljaren ska inte i något avseende anses vara juridisk rådgivning. Är Kunden i behov av juridisk rådgivning rekommenderas Kunden att kontakta advokat eller annan jurist.

REKLAMATION OCH FEL I PRODUKT
Anser Kunden att Produkten är felaktig ska Kunden, så snart Kunden upptäckt eller bort upptäcka felet, meddela Säljaren detta per e-post via adressen info@aktenskapsfororddirekt.se.

ÅNGERRÄTT
Enligt distansavtalslagen har en konsument rätt att returnera beställda felfria produkter utan att ange någon anledning. Emellertid är Produkten, utifrån de svar som Kunden lämnat, personligt anpassad till Kundens förhållanden varför det inte finns någon möjlighet till ångerrätt.

FEL I PRODUKTEN
Föreligger fel i av Kunden köpt Produkt åtar sig Säljaren att återbetala ett belopp motsvarande vad Kunden betalt för Produkten. Återbetalning ska ske senast inom fem (5) dagar från det att fel konstaterats.

Säljaren svarar aldrig för följdskador till följd av fel i Produkt och Säljarens ersättningsskyldighet kan aldrig överstiga det belopp Kunden betalt för Produkten.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Säljaren förbinder sig att inte upplåta eller överlåta Kunds personuppgifter till annan. Säljaren kan dock använda personuppgifterna för att göra utskick eller på annat sätt informera Kund om Säljarens produkter och tjänster.

Kund har alltid rätt att begära att Kundens personuppgifter raderas. Säljaren förbinder sig därvid att följa Kundens begäran såvida inte Säljaren enligt lag är skyldig att behålla uppgifterna.

UPPHOVSRÄTTSLIGA BESTÄMMELSER
Allt innehåll på Webbplatsen är skyddat enligt upphovsrättsliga regler. Genom förvärvet av Produkten erhåller Kunden en rätt att använda Produkten vid ett tillfälle. Kunden äger inte utan Säljarens uttryckliga och skriftliga samtycke överlåta eller upplåta denna rätt till annan. Kunden äger inte heller rätt att mångfaldiga Produkten.